หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

[ The Gallery Of Art And Design ][1]

 

 

 
ที่ตั้ง

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  0 2221 5874
โทรสาร
   0 2225 4350
อีเมล      dec_fac@su.ac.th
เว็บไซต์    www.decorate.su.ac.th
เวลาทำการ
เว้นจันทร์–เสาร์ เวลา 10.00 –18.00 น.
ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม
ไม่มี
ผู้เข้าชม
องค์กร
พื้นที่
ประวัติการก่อตั้ง
ผลงาน
งบประมาณ
กิจกรรม
การดำเนินงาน
ระเบียบประฏิบัติและข้อตกลง
แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลบริเวณโดยรอบหรือย่าน
นิทรรศการประจำเดือน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับหอศิลปนี้
เพิ่มเติมข้อมูลนิทรรศการหรือแนะนำพื้นที่ของท่าน
ติดต่อขอข้อมูลหน้า web จากเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
ผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชมประมาณ 40,000 คนต่อปี ประเภทผู้เข้าชมได้แก่ อันดับ
1. นักเรียน / นักศึกษา
2. ศิลปิน / ผู้ทำงานในแวดวงศิลปะ
3. บุคคลทั่วไป
4. สื่อมวลชน
 
 
องค์กร

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
พื้นที่

ห้องแสดงงานขนาด 164.8 ตารางเมตร บริเวณชั้น 1 ตึกคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
ประวัติการก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยคณะมัณฑนศิลป์ฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการก่อตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ฯ (จัดตั้งจากกลุ่มนักธุรกิจ) โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
2. เพื่อเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบของผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสาขาวิชาชีพที่ยัง ประโยชน์
    แก่นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ฯ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลทางศิลปะและการออกแบบ
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
บุคลากรของหอศิลปะในปัจจุบัน
1. อาจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง ตำแหน่งผู้อำนวยการ
2. อาจารย์ ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร ตำแหน่งกรรมการ
3. อาจารย์อลุ้ย กานต์สมเกียรติ ตำแหน่งกรรมการ
4. อาจารย์ชนิศา ชวัดเวช ตำแหน่งกรรมการ
5. อาจารย์รสชง ศรีสิโภ ตำแหน่งกรรมการ
6. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ
7. อาจารย์สืบพงศ์ เปาไตย ตำแหน่งกรรมการ
8. นางภาวนา บุญปก ตำแหน่งเลขานุการ
9. นายศุภชัย นับเสน ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
10. น.ส.มุกดา จิตพามมา ตำแหน่งเหรัญญิก
 
 
กิจกรรม
เน้นงานแสดงศิลปะเป็นหลัก กิจกรรมอื่น ๆ ที่เคยจัดได้แก่ งานแสดงดนตรีคลาสสิก ส่วนกลุ่มผู้แสดงงาน ได้แก่
1. ศิลปินอาชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินที่จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาควิชา และให้เวลาในการจัดแสดงผลงาน ภาควิชาละ 10 วันต่อปี
3. คณาจารย์คณะมัณฑศิลป์ฯ จะจัดแสดงผลงานในวันที่ 15-30 กันยายนของทุกปี
ความถี่ของกิจกรรมประมาณ 20 ครั้งต่อปี เฉลี่ย กิจกรรมละ 10 วัน
 
 
ผลงาน
ผลงานส่วนใหญ่ที่จัดแสดงเป็นผลงานที่มีผู้มาติดต่อขอจัดแสดงโดยมีคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณาจารย์ภายในคณะฯ (มีวาระการทำงาน 2 ปี) เป็นผู้คัดเลือกผลงาน และผลงานที่ทางคณะฯ เชิญให้มาจัดแสดงจะเป็นการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับต่างประเทศ
 
 
งบประมาณ
รายรับประมาณ 150,000 บาทต่อปี โดยรายได้หลักได้จากการเก็บอัตราการบริจาคเงินเข้ากองทุน หอศิลปะและการออกแบบจากศิลปินผู้มาติดต่อ รายจ่ายประมาณ 120,000 บาทต่อปี
 
 
การดำเนินงาน
1. ศิลปินยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่หอศิลปะฯ
2. คณะกรรมการหอศิลปะฯ พิจารณาคัดเลือกผลงานของศิลปินที่มาติดต่อขอใช้หอศิลปะ
3. ศิลปินจะได้รับระเบียบการใช้สถานที่จัดแสดง ผลงานฯ จากหอศิลปะ
4. ผลงานจะถูกขนย้ายและบรรจุหีบห่อโดยศิลปินยกเว้นเป็นการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับต่างประเทศ
5. เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการหอศิลปะ ตรวจเช็คสภาพผลงานที่ขนย้ายมาถึงหอศิลปะ
6. พนักงานของหอศิลปะทำการติดตั้งผลงาน ภายใต้การควบคุมของศิลปินและผู้อำนวยการหอศิลปะ
7. หอศิลปะ ทำการประชาสัมพันธ์ไปตามสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารด้านศิลปะ และสื่อของสถาบันการศึกษา โดยมีนัก
    ศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมาย
8. ขณะที่มีการจัดแสดงจะมีพนักงานของหอศิลปะ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขณะที่หอศิลปะ เปิดทำการ และมี รปภ. ของมหาวิทยาลัยฯ
    ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเวลาปิดทำการ
9. การจัดอาหารในพิธีเปิดแล้วแต่ความต้องการของศิลปิน
 
 


ระเบียบปฏิบัติหรือข้อตกลง
1. การขอใช้หอศิลปะและการออกแบบ ผู้ใช้หอศิลป์และการออกแบบต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยผู้ใช้หอศิลปะ และการออก
    แบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
   1.1 ผู้รับเชิญ
         1.1.1 ศิลปิน นักออกแบบ และหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะมัณฑนศิลป์ และ/หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร
         1.1.2 ศิลปิน นักออกแบบ นักวิชาการ และหน่วยงานที่มีผลงานที่มีคุณภาพและความสำคัญต่อการศึกษาศิลปะและการออกแบบ
   1.2 ผู้ขอใช้
         ศิลปิน นักออกแบบ นักวิชาการ และหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอ ใช้หอศิลปะและการออกแบบเพื่อกิจกรรมของตนเอง โดยความเห็นชอบ
         ของคณะกรรมการ
2. การขออนุญาตใช้สถานที่ผู้ขอใช้หอศิลปะและการออกแบบ จะต้องปฏิบัติดังนี้
    2.1 ผู้ขอใช้ต้องกรอกคำขออนุญาตใช้สถานที่ต่อผู้อำนวยการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนถึงวันขอใช้สถานที่และ คณะกรรมการจะแจ้ง
          ผลให้ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันยื่นคำขออนุญาต
    2.2 ผู้ขอใช้ต้องบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปะและการออกแบบ ในวันยื่นแบบคำขออนุญาตตามอัตราที่กำหนด โดยให้กำหนด
          อัตราการบริจาคเงินเข้ากองทุนหอศิลปะและการออกแบบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากการใช้ หอศิลปะและการออกแบบ จัดแบ่ง
          ตามรูปแบบดังต่อไปนี้ [3]
          2.2.1 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ทั่วไป โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการหอศิลปะและการออกแบบ อัตราการบริจาควันแรก 3,000
          บาท วันต่อ ๆ ไป วันละ 2,000 บาท
          2.2.2 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ติดต่อโดยผู้ประกอบการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอศิลปะและการออก
          แบบวันแรก วันละ 4,000 บาท วันต่อ ๆ ไป วันละ 3,000 บาท กรณีผู้ขอใช้ขอเลื่อนหรืองดการแสดงภายหลังจากที่หอศิลปะและการออก
          แบบได้ อนุญาตแล้ว ในระยะเวลาเกินกว่า 10 วัน หอศิลปะและการออกแบบของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบริจาค
   2.3 ผู้ขอใช้ต้องยืนยันการใช้สถานที่ก่อนถึงกำหนดแสดง 60 วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้ขอใช้สละสิทธิ์และหอศิลปะและการออกแบบขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
          จัดแสดงผลงานอื่นตามความเหมาะสม
3. ผู้ใช้หอศิลปะและการออกแบบจะได้รับบริการจากหอศิลปะและการออกแบบ ดังต่อไปนี้
   3.1 อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและจัดเก็บผลงาน
   3.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวด้วยสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
   3.3 การส่งบัตรเชิญ จำนวน 100 ฉบับแรก (เฉพาะไปรษณีย์ภายในประเทศ) ส่วนเกิน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ
   3.4 การจัดสถานที่ในพิธีเปิดงาน
   3.5 โสตทัศนูปกรณ์ที่หอศิลปะและการออกแบบ มีอยู่
4. ผู้ใช้หอศิลปะและการออกแบบ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังนี้
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผลงานและค่าทำการล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่
   4.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแสดง (ถ้ามี) ยกเว้นผู้ขอใช้ดำเนินการเองตามข้อตกลงกับหอศิลปะและการออกแบบเป็นกรณีไป
         ผู้ขอใช้ต้องบริจาคเงิน ที่ได้รับจากการจำหน่ายผลงานและสิ่งพิมพ์ในระหว่างใช้สถานที่หอศิลปะและการออกแบบ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อย
         ละ 20 ของราคาที่ตั้งจำหน่ายเข้าสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปะและการออกแบบผู้รับเชิญอาจได้รับพิจารณา ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 4.1
         หรือ 4.2 หรือเงิน บริจาคตามวรรค 2 เป็นกรณีพิเศษ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
5. ผู้ใช้หอศิลปะและการออกแบบต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้หรือบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ได้กระทำขึ้นต่ออาคาร     หรือทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์ของหอศิลปะและการออกแบบ หรือของมหาวิทยาลัยศิลปากรชำรุดหรือสูญหายในระหว่างเข้าใช้สถานที่ตามราคา
     จริงในปัจจุบัน
6. ในการติดตั้งผลงาน ถ้าผู้ใช้มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงผลงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ โดยผู้ใช้
     ต้องดำเนินการติดตั้งและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเอง รวมถึงการจัดเก็บภายหลังการติดตั้งให้หอศิลปะและการออกแบบอยู่ในสภาพเดิม
7. การจำหน่ายผลงาน ผู้ใช้หอศิลปะและการออกแบบเป็นผู้มีสิทธิในการจำหน่ายผลงานนั้นโดยต้องกำหนดราคาที่แน่นอนของผลงาน ห้าม
     เปลี่ยนแปลงระหว่างเปิดแสดงผลงานและห้ามเคลื่อนย้ายหรือส่งมอบผลงานก่อนสิ้นสุดการแสดงการจัดจำหน่าย ให้ผู้ซื้อผลงานสั่งจองและ
     มัดจำตามประกาศของหอศิลปะและการออกแบบ โดยหอศิลปะและ การออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการจำหน่าย      และผู้ซื้อจะต้องมารับผลงานภายในวันเวลา 3 วัน หลังสิ้นสุดการแสดง
8. หอศิลปะและการออกแบบขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีผลงานชำรุด เสียหายหรือสูญหาย ด้วยเหตุสุดวิสัยในระหว่างการใช้สถานที่
9. ผู้ใช้หอศิลปะและการออกแบบต้องเก็บผลงานกลับภายในกำหนดวันที่ขอใช้สถานที่ กรณีที่ผู้ใช้ไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ถือว่าผู้ใช้มอบสิทธิ์ใน
     ผลงานนั้นให้หอศิลปะและการออกแบบดำเนินการตามความเหมาะสม
10. หอศิลปะและการออกแบบขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเวลาการแสดงผลงานได้ตามความจำเป็น
11. หอศิลปะและการออกแบบขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานของผู้ใช้หอศิลปะและการออกแบบ ไปพิมพ์เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ต่อ
      สาธารณะในกิจกรรมของหอศิลปะและการออกแบบ

 
     
 

..ขึ้นด้านบน.
.
 
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[1] สัมภาษณ์ ศุภชัย พับเสน, ผู้ช่วยเลขานุการหอศิลปะและการออกแบบ, 30 ตุลาคม 2545.
[2] คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, “ระเบียบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการใช้สถานที่จัดแสดงผลงานในหอ
      ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พศ. 2541,” 3 มีนาคม 2541.
[3] คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, “ประกาศหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนด
      อัตราบริจาคเงินเข้ากองทุนศิลปะและการออกแบบ” 20 กันยายน 2542.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -