-อาร่า- เป็นองค์กรด้านศิลปะที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร มีจุดประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเสริม สร้างบริบทที่เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการด้านศิลปะ ตลอดจนเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะแก่ผู้ชมในวงกว้าง -อาร่า- เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 และได้รับการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิเกี่ยวกับศิลปะ[about art foundation] และจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ตลอดจนผู้สนับสนุนรายย่อย

สำนักงาน -อาร่า- ชั้น3 อาคารยิบอินซอย
เลขที่ 523 ถ.มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
T 0 2639 8056-7 F 0 2639 8056 
E aara@yipintsoi.com
 www.yipintsoi.com/~aara


พื้นที่จัดแสดงงานของอาร่า ได้แก่

1. About Studio / About cafe
เป็นพื้นที่เปิดกว้างเพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดด้านศิลปะในมุมกว้าง นำเสนอผลงานโดยเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ที่มีผลงานมีคุณภาพ พื้นที่แสดงงานของอะเบาท์สตูดิโอ ต้องการสร้างความแตกต่างจากกรอบความคิดการแสดงงานแบบเดิมๆ ทั้งในด้านรูปแบบของการตกแต่ง พื้นที่ วิธีการนำเสนอและบริบทของชุมชน มีเจตนารมณ์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ศิลปินหน้าใหม่ที่มีผลงาน มีคุณภาพแต่ขาดพื้นที่ในการจัดแสดง ศิลปินที่ใช้อะเบาท์สตูดิโอเป็นพื้นที่แสดงงานจำเป็นต้องสร้าง นิทรรศการโดยคำนึงถึงตัวพื้นที่ๆ แตกต่างจากกล่องสีขาว นอกจากนี้อะเบาท์สตูดิโอยังทำหน้าที่กระตุ้น และพัฒนาให้เกิดบริบททางความคิดด้านใหม่ๆเกี่ยวกับวงการศิลปะและการจัดแสดง อะเบาท์สตูดิโอ ได้จัดทำห้องอ่านหนังสือด้านศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลศิลปินไทยเพื่อสร้างพื้นฐานทาง ความรู้ด้านศิลปะและการจัดแสดงแก่เยาวชนและนักศึกษาศิลปะ ห้องอ่านหนังสือที่อะเบาท์สตูดิโอ ถูกจัดขึ้นในบรรยากาศของมุมกาแฟ

2. AboutTV (www.superchannel.org[select AboutTV])
นำเสนอรายการทีวีออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต เริ่มก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ ในปี 2545 ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตทีวีสตูดิโอ โดยความร่วมมือระหว่าง
อาร่า (AARA - About Art Related Activities) และ Superchannel ซึ่งเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีวีสตูดิโอ ตั้งอยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

About TV ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีเปิดกว้างให้กลุ่มคนและชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้เข้ามาใช้ห้องส่งและร่วมผลิตรายการทีวีสำหรับออกอากาศทาอินเทอร์เน็ต โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประเด็นร่วมสมัย รวมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆ ในแวดวงศิลปะจากประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งข้อมูลและผลงานของศิลปินไทยทั้งที่จัดแสดงในประเทศและต่างประเทศ

About TV จะเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนรวมทั้งกลุ่มศิลปินได้เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ชมสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น พูดคุยสนทนาผ่านทาง chat-lines ในขณะที่รับชมรายการถ่ายทอดสดหรือชมเทปบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วซึ่งเก็บไว้ในส่วน archive เช่นรายการนิทรรศการศิลปะ บทสัมภาษณ์ศิลปินต่างๆ

สตูดิโอ About TV ตั้งอยู่ที่ About Studio/About Cafe ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ร้านกาแฟ และห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ About Studio/About Cafe ตั้งอยู่ใกล้กับย่านเยาวราช เป็นสถานที่พบปะของผู้คนในแวดวงศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ


3. Misiem's Sculpture Garden (สวนศิลป์ มีเซียม)
เป็นสถานที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงผลงานประติมากรรมของคุณมีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยม (พ.ศ. 2494 สาขาจิตรกรรม) คนแรกของเมืองไทย ตามเจตนารมณ์ ของ คุณมีเซียม ที่ต้องการให้สวนศิลปฯ แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนและชมงานศิลปะ ที่จัดแสดงท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะแก่นักเรียน นักศึกษาศิลปะ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป