ย้อนกลับ

งานสัมมนา Informatica Next Generation Analytic Event in Thailand ณ โรงแรม อี 88 แบงค็อก

3.19 December 2018 Informatica Next Generation Analytic Event in Thailand@E88 Bangkok
Informatica Next Generation Analytic Event in Thailand

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 – 13:00 น. บริษัท ยิบอินซอย โซลูชั่นส์ จำกัดร่วมกับบริษัท อินฟอร์เมติก้า คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Informatica Next Generation Analytic Event in Thailand ณ โรงแรม อี 88 แบงค็อก

ภายในงานได้มีการนำเสนอโซลูชั่น Informatica ที่มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ประกอบด้วย 6 กลุ่มโซลูชั่นหลัก ได้แก่ Data Integration, Big Data Management, Cloud Data Management, Data Quality, Master Data Management, Data Catalog และ Data Security ที่ตอบโจทย์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน

ย้อนกลับ